Aantal leden: 305
Aantal uitgevoerde werkzaamheden in 2017: 236
Beste leden van WensboomLeusden,
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van onze vereniging.
Een belangrijk onderwerp hierin is de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.
Het Bestuur
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WensboomLeusden
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en wel op:
vrijdag 09 maart, 15.00 – 16.00 uur in de bibliotheek, Hamersveldseweg 77.
De zaal is open om ca.14.30 uur. Vóór de vergadering bent u welkom om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en na afloop van de vergadering is de zaal tot 17.00 uur beschikbaar om met ons het glas te heffen op een succesvol jaar voor WensboomLeusden.
Bij deze uitnodiging ontvangt u de agenda voor de vergadering. De bijbehorende stukken (verslag vorige vergadering, jaarverslag, financiële jaarstukken en begroting) vindt u op de website ( www.wensboomleusden.nl ). Ook zijn de stukken in te zien in de bibliotheek tijdens de
zittingsuren van WbL: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 12.30 uur
Wij hopen veel van onze leden te ontmoeten op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Algemene ledenvergadering 09-03-2018
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen bestuur
3. Verslag van de ALV 24-02-17
4. Bespreking en vaststelling jaarverslag 2017
5. Bespreking en vaststelling financiële jaarstukken 2017
6. Rapportage kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
     De kascommissie bestaat uit de leden Rob Maltha en Martin Versteeg. In overeenstemming met het besluit hierover van de ALV 2016,
     treedt Rob af (hij is twee jaar lid geweest) en blijft Martin nog een jaar aan. Dat betekent dat er één nieuw lid door de vergadering moet 
     worden benoemd.
7. Bespreking en vaststelling begroting 2018
8. Bestuursbenoeming
     Het bestuur stelt voor ter versterking een vierde lid te benoemen: Bert Groothuizen. Vóór het besluit hierover door de ALV zal de voorzitter
     verduidelijken welke taak- en functieverdeling het bestuur voor ogen staat.
9. Toekomst WensboomLeusden
    Het bestuur wil graag over een aantal onderwerpen de mening van de leden horen zodat voor het komende jaar een richting van beleid voor
    de vereniging kan worden bepaald.
10. Rondvraag
11. Sluiting
 
In de serie: Ervaringen van leden:

Daar kunnen ongelukken van komen.....

Een lid op hoge leeftijd vroeg of iemand de trapleuning bij haar vast kon zetten want deze zat los.

Toen de vrijwilliger daar kwam bleek dat mevrouw nogal warrig en vergeetachtig was. Zij bood hem een kopje thee aan en zette vervolgens een ketel zonder water op het gas. Nadat dat recht was gezet en de thee klaar was, bleken er drie gaspitten te branden zonder dat mevrouw het in de
gaten had. Ook bleek dat één keer voorstellen niet voldoende was én ze was vergeten wat de vrijwilliger ook weer kwam doen. Kortom, het was duidelijk dat hier meer hulp nodig was dan alleen het repareren van de trapleuning, die er overigens nogal gevaarlijk bij hing.

Voor dit soort situaties hebben wij afspraken gemaakt: na toestemming van mevrouw gaf onze vrijwilliger zijn bevindingen via de bemiddelaar, door aan de coördinator van WensboomLeusden die contact opnam met een consulent van de Larikslaan2. Deze vertelde dat mevrouw bij hen al in beeld was, maar dat ze niet wisten dat er zulke gevaarlijke situaties voorkwamen. Zij namen het van ons over en hebben toegezegd direct actie te ondernemen.

Zoals gezegd: over het melden van dit soort zorgelijke situaties hebben we afspraken gemaakt. Als de betreffende persoon toestemming geeft om de zorgen over zijn/haar situatie met andere hulpverleners (Larikslaan2) te bespreken, werkt dat het gemakkelijkst. Maar ook zonder die
toestemming kan een vrijwilliger zijn zorgen kwijt. Het maakt het bieden van hulp alleen iets ingewikkelder.

De belangrijkste boodschap aan onze vrijwilligers is dat er bij ongerustheid altijd contact met ons opgenomen kan worden zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.