Wensboom Leusden
Verslag Ledenvergadering, 24 februari 2017
Aanwezig: 20 leden (inclusief bestuursleden)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur Hij memoreert dat WensboomLeusden zich voorspoedig ontwikkelt. Er is sprake van een langzame groei; er zijn momenteel ca. 300 betalende leden. Per week worden er gemiddeld zes klussen uitgevoerd en 1 á 2 nieuwe leden ingeschreven.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er de laatste tijd contact met de woningstichting (WSL) is geweest. De vraag was wat Wensboom aan het onderhoud van woningen zou kunnen bijdragen. We spraken af dat de WSL, als er sprake is van klussen die binnen de definitie van WbL vallen, naar ons kan verwijzen. Huurders hebben dan de mogelijkheid, net als ieder ander, om lid te worden en de klus door een biederte laten klaren.
Verder deelt de voorzitter mee dat we toe gaan naar een vast tijdstip van contributiebetaling voor alle leden (nu is het zo dat iedereen z’n contributie betaalt in de maand waarin hij/zij lid is geworden).

3. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 5 maart 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag
Het jaarverslag van 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag worden de volgende opmerkingen gemaakt.
   - De bestuursvacature publiciteit bestaat nog.
   - In Achterveld is de vereniging DAVA opgericht (Door Achterveld Voor Achterveld); als onderdeel van hun activiteiten doen zij ook klussen.
     Het is dus geen ‘unit’ van WbL geworden maar de contacten zijn goed en als het nodig is staan we elkaar met raad en daad bij.
   - Over het idee om een vrijwilligersbeeld in het nieuwe Huis van de Gemeente te plaatsen zijn de voorzitters van de Leusdense fracties
     enthousiast.
   - Willem Oskam vraagt of met de huidige ontwikkeling in het ledenaantal de verwachtingen dienaangaande worden behaald; de voorzitter
     bevestigt dit.
   - Gesteld wordt dat WbL bij de doelgroep relatief onbekend is en dat mond-op-mondreclame het meeste effect heeft. Mevrouw Hoogers
     zegt dat zij in de Nabbert een flyer heeft opgehangen die na korte tijd weer verdwenen was. Het noemen van WbL in de Nieuwsbrief van
     de WSL is een goed idee. De vraag wordt gesteld of WbL ‘concurrenten’ heeft. De voorzitter zegt dat wij dat niet zozeer voelen. Zo
     doet bijvoorbeeld het repaircafé weer iets anders dan wij.

5. Financieel verslag
De penningmeester stelt dat er voldoende inkomsten zijn om de kosten te dekken. Ook is er voldoende reserve om op termijn noodzakelijke investeringen te doen zoals bijvoorbeeld het vervangen van de computer. Pieter van der Heu heeft een idee om bij aanschaf van computers voordeel te behalen door het aanschrijven van bedrijven. Wij besteden aandacht aan het voorstel zodra de noodzaak van aanschaf zich aandient.

6. Kascommissie
Op voorstel van het kascommissielid Kees Louwerse, mede namens zijn medelid Rob Maltha, verleent de vergadering decharge aan het bestuur.
Kees Louwerse verlaat de kascommissie en Martin Versteeg wordt als nieuw lid benoemd.

7. Begroting
De voorgestelde begroting voor 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
8. Vrijwiliggersprijs
De vraag ligt voor op welke wijze de prijs, groot € 1000, het beste besteed kan worden.
   - Mevrouw Landman stelt voor een gezellige bijeenkomst te organiseren met een bezoek aan een zorgboerderij.
   - Gerda Niessen stelt voor de bijeenkomst op Groot Zandbrink te houden.
   - Mevrouw Metz stelt voor het geld te besteden aan vervanging van, of aanschaf van nieuw, gereedschap.
De voorzitter dankt de vergadering voor het meedenken. De ideeën zullen worden besproken in het bestuur.

9. Rondvraag
   - Rob Maltha vraagt wat er gebeurt met de 06-telefoon na sluiting op vrijdag.
   - De voorzitter zegt dat zowel hij als de penningmeester vanwege hun leeftijd overwegen om binnen een jaar met het bestuurswerk voor
     WbL te stoppen. Hij verzoekt de leden na te denken over vervanging.

10.Sluiting
De voorzitter sluit om 16.10 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om gezamenlijk nog iets te drinken.